You are here

Thăm viếng có giám sát

Pwodwi pa Jeff Wolf
Revize 5 me 2006

Nan ka yo ki gen vyolans domestik yo, Tribinal Siksesyon ak Familyal la ka òdone pou vizit yo sipèvize. Kèkfwa, tribinal yo òdone pou vizit sipèvize yo fèt nan sant vizit sipèvize. Kèkfwa, tribinal yo òdone pou se yon moun ki p ap travay nan sant vizit sipèvize a ki pou sipèvize vizit la.

How to Request an Order for Supervised Visitation - Instructions (Kijan pou Mande yon Òdonans pou Vizit Sipèvize - Enstriksyon yo) gen enfòmasyon sou kijan pou w mande yon òdonans pou vizit nan yon sant vizit sipèvize ak kijan pou w mande pou yon moun sipèvize vizit la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).