You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

How do I present witnesses to testify that it is in my child's best interest for me to have custody?

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Mas 2022

« Temwen » w yo dwe se moun ki ka temwaye konsènan relasyon w ak pitit ou a ak kijan ou sousye w pou pitit ou a. Yo ka dekri kijan ou satisfè bezwen pitit ou a.

Yo konnen ni oumenm ni pitit ou a. Lè y ap « temwaye » nan tribinal la, y ap pale osijè bagay yo konnen konsènan w ak pitit ou a. Epi y ap reponn kesyon yo. Lè y ap temwaye, y ap sèmante sa y ap di yo se laverite.

Men kèk nan moun ou ka mande pou vin kòm temwen :

 • Mèt yo,
 • Moun k ap travay nan gadri timoun yo,
 • Terapet yo,
 • Doktè, enfimyè, asistan medikal,
 • Travayè sosyal,
 • Polis,
 • Manb fanmi,
 • Vwazen, vwazin ak zanmi yo.

Temwen yo ka temwaye sou kijan ou bay pitit ou a :

 • yon kote ki gen sekirite e ki konfòtab pou l rete
 • swen medikal
 • manje ak rad ki apwopriye
 • sipèvizyon li bezwen
 • èd pou satisfè bezwen edikatif li
 • swen kotidyen
 • sipò emosyonèl

Si lòt paran te fè pitit ou a ditò oswa l te mete pitit a nan yon sitiyasyon riske epi yon temwen konn sa, li ka temwaye konsènan :

 •  lòt paran an maltrete w oswa pitit ou a.
 •  lòt paran an nan paran an nan dwòg oswa bwè anpil alkòl.
 •  lòt paran an ekspoze pitit ou a ak vyolans domestik.
 •  efè sa genyen lè lòt paran an ekspoze pitit ou a ak vyolans domestik.

Pale ak temwen pwobab yo pou w wè si yo gen evidans ki montre ou dwe gen titèl la.

 • Mande yo pou y al nan tribinal la avè w pou y al temwaye.
 • Si yo pa vle al nan tribinal la, ou ka voye ba yo yon « sitasyon. » Si w voye yon sitasyon ba yo, yo oblije al nan tribinal la.

Enpòtan

Ou bezwen konnen kisa temwen w yo pral di lè y ap temwaye a. Pale avè yo subpoenas (anvan) w voye sitasyon an ba yo.

Li konsènan subpoenas. (sitasyon)

Al gade How do I testify it is in my child’s best interest for me to have custody? (Kijan pou m temwaye li nan meyè enterè pitit mwen an pou se mwen ki gen titèl li?)

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).