You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

How do I testify it is in my child’s best interest for me to have custody?

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Fevriye 2022

Lè w ap « temwaye » nan tribinal, w ap pale osijè pwòp eksperyans ou yo epi w ap reponn kesyon yo. Lè w ap temwaye, w ap sèmante sa w ap di a se laverite.

W ap temwaye devan jij osijè poukisa ou dwe gen titèl la. Dekri kijan ou satisfè bezwen pitit ou a tankou lè w bay pitit ou a :

  • yon kote ki gen sekirite e ki konfòtab pou l rete
  • swen medikal
  • manje ak rad ki apwopriye
  • sipèvizyon li bezwen
  • èd pou satisfè bezwen edikatif li
  • swen kotidyen
  • sipò emosyonèl

Si lòt paran an te fè pitit ou ditò nan nenpòt fason oswa l te mete pitit ou a nan yon sitiyason riske, asire w ou ka bay jij la ekzanp espesifik lè lòt paran an :

  •  te maltrete w oswa pitit ou a,
  •  te pran dwòg oswa te bwè anpil alkòl,
  •  te ekspoze pitit ou a ak vyolans domestik.

Rasanble tout dosye ak dokiman ki montre se oumenm ki dwe gen titèl la epi vin avèk yo nan tribinal la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).