Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Submit affidavits to support your motion for custody

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Fevriye 2022

Lè w aplike pou yon mosyon pou titèl, ou dwe mete avè l yon « deklarasyon sou sèman. »

Yon deklarasyon sou sèman se yon deklarasyon ki siyen.  W ap ekri nan deklarasyon sou sèman w lan sa w te wè ak sa w te tande. Bay ekzanp. Lè siyen l, ou sèmante tout sa ki nan deklarasyon sou sèman w la se verite dapre tout sa w konnen.

Deklarasyon sou sèman w lan se youn nan mwayen pou w montre jij poukisa ou dwe gen titèl la. Dekri kijan ou satisfè bezwen pitit ou a tankou lè bay pitit ou a :

  • yon kote ki gen sekirite e ki konfòtab pou l rete,
  • swen medikal,
  • manje ak rad ki apwopriye,
  • sipèvizyon li bezwen,
  • ede satisfè bezwen edikatif li,
  • swen kotidyen ak
  • sipò emosyonèl.

Si lòt paran an te fè pitit ou ditò nan nenpòt fason oswa l te mete pitit ou a nan risk, asire w ou ka bay jij la ekzanp espesifik lè lòt paran an :

  • te maltrete w oswa pitit ou a,
  • te pran dwòg oswa te bwè anpil alkòl,
  • te ekspoze pitit ou a ak vyolans domestik.

Ou ka itilize deklarasyon sou sèman plis pase yon moun.

Nan odyans pou yon mosyon, dabitid jij la p ap tande okenn temwen, konsa l ap itil pou vin ak deklarasyon sou sèman plizyè lòt moun pou montre jij la poukisa ou dwe gen titèl la.

Remake

Di moun yo ki ap fè deklarasyon sou sèman yo, yo ka gen tou pou yo vin temwaye nan tribinal la.

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).