You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Что делать в случае, если мне срочно требуется судебное распоряжение о назначении опекуна, и при этом я не состою в браке с другим родителем ребенка?

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Revize Fevriye 2022

Si w pa marye epi w bezwen yon pou w gen yon òdonans pou titèl imedyatman akoz vyolans domestik, al depoze yon Plent 209A pou Pwoteksyon kont Move Tretman epi mande pou yo ba w titèl la nan plent lan. Al gade What can I do if I need a custody order right away because of domestic violence? (Kisa m ka fè si m bezwen yon òdonans pou titèl imedyatman akoz vyolans domestik?)

Si w bezwen gen titèl la imedyatman pou byennèt ak kontantman pitit ou a, al depoze :

 • yon Plent pou Titèl - Sipò - Tan Parantal (Ch. 209C),
 • yon Deklarasyon sou Sèman pou Eksplike Swen oswa Demach Titèl la,
 • yon mosyon,
 • yon deklarasyon sou sèman pou sipòte mosyon an epi
 • yon òdonans yo pwopoze.

Li istwa Anna ak Arthur la pou w wè poukisa yon moun ka bezwen yon òdonans pou titèl imedyatman.

Anna ak Arthur

 • Paran yo pa gen yon ka ki an vigè kounye a,
 • Arthur ak Anna te siyen yon Rekonesans Volontè Patènite ki di Arthur se papa pitit yo a ki rele Belle
 • pa gen yon òdonans pou titèl epi
 • Anna bezwen yon òdonans pou titèl.

Arthur ak Anna pa marye. Yo gen yon pitit fi ki gen 10 lane, Belle. Arthur ak Anna te siyen yon Voluntary Acknowledgment of Parentage, (Rekonesans Volontè Patènite) kidonk Arthur se papa legal Belle. Men Anna gen titèl legal ak fizik eksklizif Belle akoz :

 • li pa t jan m marye avèk Arthur epi
 • pa gen yon òdonans tribinal.

Anna bezwen yon òdonans pou titèl imedyatman paske Arthur pa ka pran swen Belle kounye a epi li pa dakò pou fè chanjman nan plan parantal la :

Belle ap viv ak Anna, men li pase anpil tan lakay Arthur.

Arthur ak Anna gen yon orè ki pa fòmèl. Arthur gen tan parantal ak Belle tankou ret dòmi lakay Arthur epi mennen Belle lekòl.

Arthur ak Anna fè aranjman sa yo pou akomode orè travay yo.

Tou denyeman, Arthur tèlman deprime li pa ka leve, li pa ka al nan travay oswa li pa ka mennen Belle lekòl. Anna oblije al lakay Arthur pou l pran Belle pou l mennen l lekòl. Kèkfwa li pa al pran Belle lekòl epi Anna oblije kite travay la pou l al pran Belle. Anna ak Belle pa ka konte sou Arthur. Belle gen pwoblèm pou l dòmi, manje ak nan lekòl la.

Anna di Arthur li bezwen pou l gen titèl legal ak fizik eksklizif Belle epi yo bezwen fè yon orè tan parantal alekri. Arthur pa dakò. Li di li vle pou tout bagay rete menm jan yo ye a.

Anna bezwen pou l rann lavi Belle pi estab. Li pral chanje orè travay li.  Li santi li bezwen mande tribinal la pou ba l titèl legal ak fizik eksklizif imedyatman.

Anna al depoze yon Complaint for Custody-Support-Parenting Time (Ch. 209C) (Plent pou Titèl - Sipò - Tan Parental (Ch. 209C)) pou ba l titèl legal ak fizik eksklizif imedyatman. Li dwe depoze tou yon Affidavit Disclosing Care or Custody Proceeding. (Deklarasyon sou Sèman pou Eksplike Swen oswa Demach Titèl la)

Kòm li bezwen òdonans tribinal la imedyatman epi ka a ka pran anpil tan, li pral mande yon Motion for Temporary Custody. (Mosyon pou Titèl Tanporè)

Li ta dwe depoze tou yon Proposed Order (Pwopozisyon Òdonans) ak yon Affidavit in Support of Motion for Temporary Custody. (Deklarasyon sou Sèman pou Sipòte Mosyon pou Titèl Tanporè a)

Pran fòm ou bezwen yo :

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).