You are here

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

If the parents are not married, how does the judge decide custody?

Pwodwi pa Massachusetts Law Reform Institute
Kreye Fevriye 2022

Manman an gen titèl legal ak physical (fizik) eksklizif pitit li a si pa gen okenn òdonans tribinal sou titèl pitit li a.

Si w pa marye epi w bezwen yon òdonans pou titèI la, jij la dwe1 :

  • prezève relasyon ant timoun nan ak moun ki t ap ba l swen regilye yo otan k posib ;
  • pran an konsiderasyon ak kilès timoun nan t ap viv pandan 6 mwa anvan ka pou titèl la te kòmanse ;
  • pran an konsiderasyon si paran an gen relasyon pèsonèl ak parantal ak timoun nan ; epi
  • pran an konsiderasyon si paran an te pran responsablite parantal li nan meyè enterè timoun nan tankou ba l kote pou l rete, mennen l nan randevou medikal li yo epi mennen l al lekòl alè.

Jij la ka sèlman bay yon òdonans titèl pataje si paran yo

  • gen yon akò sou titèl ; oswa
  • yo reyisi pran responsablite paran yo ansanm tankou pran bon desizyon ansanm anvan yo te aplike pou titèl la.

Nòt final

1 Lwa a : General Laws, Chapter 208, section 10. (Lwa Jeneral yo, Chapit 208, seksyon 31

 

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).