You are here

Оба родителя согласны произвести изменения в судебном распоряжении о назначении опекуна

Pwodwi pa Avoka Jeff Wolf pou MassLegalHelp
Kreye Jen 2017

Si toude paran yo dakò sou kijan yo dwe chanje jijman oswa òdonans la, ou ka pote nan tribinal la akò a alekri ak kèk lòt fòm.

Ou pa bezwen mande pou n parèt devan jij la.

Ou pral nan yon odyans sèlman si jij la mande pou l fè youn.

Si jij la pa mande pou l fè yon odyans, y ap li akò a ak lòt papye yo epi y ap pran yon desizyon.

Men fòm w ap bezwen yo :

 1. Yon kopi òdonans la oswa jijman ou mande jij la pou l chanje a
 2. Petisyon / Mosyon Konjwent pou Chanje yon Jijman oswa yon Òdonans Tanporè
  1. yon deklarasyon sou sèman konsènan nenpòt istwa move tretman oswa neglije timoun.
  2. yon deklarasyon sou sèman konsènan nenpòt istwa òdonans pwotektif oswa restriktif
 3. Akò pou Chanje yon Jijman oswa yon Òdonans Tanporè
 4. Pwopozisyon Jijman / Òdonans Tanporè pou Chanje nan Petisyon / Mosyon an
 5. yon Deklarasyon sou sèman pou Eksplike Swen oswa Demach Titèl la
 6. yon Deklarasyon Finansye pou nou chak.
 7. W-2 yo ak 1099 yo ane pase a pou nou chak
 8. Feyè ki gen Kalkil Pansyon Alimantè pou Timoun yo
 9. Yon fòm pwopozisyon sou sa yo Jwen sou Pansyon Alimantè pou Timoun si w mande jij la pou l bay yon òdonans sou pansyon alimantè pou timoun ki diferan ak kantite ki nan Feyè Kalkil Pansyon Alimantè pou Timoun nan.

Pou enstriksyon sou etap 2 a 4 yo al gade What do we need to file to change a judgment or order by agreement? (Kisa n bezwen pou n aplike pou chanje yon jijman oswa òdonans nou dakò pou n fè ?)

Pou enstriksyon sou etap 5 la al gade Affidavit Disclosing Care or Custody Proceedings (Deklarasyon sou Sèman pou Eksplike Swen oswa Demach pou Titèl la)

Pou enstriksyon sou etap 6 la al gade Financial Statement (Deklarasyon Finansye)

Pou enstriksyon sou etap 8 la al gade Child Support Guidelines Worksheet (Feyè Kalkil Pansyon Alimantè pou Timoun nan)

Jwenn èd legal

Ou kapab kalifye pou asistans legal gratis nan pwogram èd legal lokal.

Si w ap chèche yon avoka gratis, Find Legal Aid (jwenn èd legal).